Disclaimer

Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

 

1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

2. Consello ICT draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Consello ICT niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

3. Consello ICT staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

4. Consello ICT is niet aansprakelijkheid voor schade:
a. toegebracht door de website;
b. voortvloeiend uit het gebruik van de website;
c. in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website;
d. voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpaginas van) de website te kunnen raadplegen. Ook is
Consello ICT gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

5. Consello ICT behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.

6. Consello ICT behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beƫindigen. Ook is Consello ICT niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beƫindigen van de website.

7. Consello ICT is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

8. Consello ICT behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.

9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.

10. De gebruiker vrijwaart Consello ICT, de werknemers van Consello ICT, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

 

Overige informatie
Voor vragen over deze disclaimer of de website kunt u mailen naar [email protected].